DRUŠTVO

Subvencije za zamjenu peći na čvrsto gorivo od 3000 do 7000 KM


Javni poziv ostaje otvoren do 17.03.2024. godine do 17.00 sati. Precizno su naveli sve uslove za Subevncije za zamjenu peći na čvrsto gorivo

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Sektor za energiju i okoliš, te Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo potpisali su Sporazum o saradnji na implementaciji Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima/kotlovima, toplotnim pumpama i kondenzacijskim kotlovima na gas u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo.

U skladu sa potpisanim Sporazumom, UNDP BiH objavio je Javni poziv.

Mogu se prijaviti vlasnici individualnih stambenih objekata sa područja Kantona Sarajevo.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju vlasnici individualnih stambenih objekata na području Kantona Sarajevo, koji za grijanje koriste kotlove i peći na čvrsta goriva (ugalj i ogrjevno drvo).

U slučaju da se objekat koristi i za poslovnu namjenu, udio stambene površine mora biti najmanje 51% u ukupnoj korisnoj površini objekta da bi objekat bio kvalifikovan za subvenciju u okviru Projekta.

Projekt subvencioniranja predstavlja univerzalno primjenjiv, transparentan, nediskriminatoran i socijalno osjetljiv okvir za promociju i podršku projektima smanjenja zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, posebno u padinskim i prigradskim naseljima gdje su dominantni izvori zagađivanja kućna ložišta na čvrsta goriva.

Smanjenje zagađivanja zraka iz individualnih ložišta postići će se subvencioniranjem zamjene peći i malih kotlova na čvrsta goriva (prioritetno onih koja koriste ugalj) koji se koriste za grijanje kuća, a koji su, u ogromnoj većini, neefikasni i imaju visoke emisije zagađujućih materija u zrak, posebno sumpor dioksida i čvrstih čestica.

Pored navedenih ciljeva, implementacija Projekta dovesti će do povećanja privrednih aktivnosti u Kantonu Sarajevo.

Osnovni princip na kojem se bazira Projekat su zamjena neefikasnih, visokozagađujućih peći/kotlova certificiranim pećima/kotlovima koji koriste okolinski prihvatljivija goriva, kao i toplotnim pumpama i kondenzacijskim plinskim bojlerima u domaćinstvima, a koje potpuno zadovoljavaju aktuelne evropske standarde u pogledu efikasnosti i emisija zagađujućih materija.

Projektom je predviđena zamjena postojećih kotlova i peći u individualnim stambenim jedinicama koje su upisane u zemljišne knjige (dokaz ZK izvadak sa upisanim objektom ili Upotrebna dozvola za predmetni objekat). Objekti moraju imati namjenu stalnog stanovanja, što znači da objekti kao što su vikend objekti nisu obuhvaćeni ovim projektom.

Također, objekti na kojima su izvedeni nelegalni radovi (dogradnja, nadziđivanje i sl.) nisu kvalifikovani za subvencioniranje zamjene peći/kotlova.

Prelazak na korištenje peći/kotlova na pelet subvencionirati će se nabavkom karakteristične opreme (kotao, cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda – u skladu sa projektnim rješenjem), a maksimalno do 5.000,00 KM po korisniku subvencije

NAPOMENA Projektna dokumentacija predstavlja dio učešća korisnika subvencije

Prelazak na grijanje pomoću kondenzacijskih gasnih kotlova subvencionirati će se nabavkom karakteristične opreme (kondenzacijski kotao na gas u skladu sa projektnom dokumentacijom) a maksimalno do 3.000,00 KM po korisniku.

Prelazak na grijanje pomoću toplotnih pumpi subvencionirati će se iznosom do 40% od ukupne investicije, a maksimalno do 7.000,00 KM po korisniku subvencije.

Navedeni procenti/iznosi subvencioniranja se odnose na ukupne troškove koji uključuju:

Sve pristigle aplikacije biti će rangirane na osnovu slijedećih kriterija:

Prikaz bodovanja je dat u sljedećoj tabeli:

Podnošenje aplikacija za učešće u Javnom pozivu za subvencioniranja zamjene peći/kotlova na čvrsta goriva, a prema uslovima Javnog poziva, počinje od dana objave u sredstvima javnog informisanja.

Javni poziv ostaje otvoren do 17.03.2024. godine do 17.00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te nije moguća naknadna dopuna već dostavljenih prijava.

Popunjen prijavni formular za učešće u Javnom pozivu za subvencioniranja zamjene peći/kotlova na ugalj i ostala čvrsta goriva, certificiranim pećima/kotlovima, toplotnim pumpama i kondenzacijskim kotlovima na gas u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo, zajedno sa ostalom dokumentacijom navedenom pod Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv, dostaviti isključivo na jedan od ova dva načina:

a) preporučenom poštom na adresu:
UNDP BiH
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni poziv u okviru Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova NE OTVARATI“

b) putem e-maila na adresu: JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com
sa naslovom poruke:
„Javni poziv u okviru Pilot projekta subvencioniranja zamjene peći/kotlova.

Koja je tvoja reakcija?

Povezani Članci